Dawdle Draught

ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูล Dawdle Draught

เวลาในการปรุง
6 ชม.
ปลดล็อคที่
เลเวล 1
คุณลักษณะ

ลดโอกาสที่ ร่องรอยเวทมนต์สลายหรือหนีไป ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการส่งสิ่งต่างๆกลับไปโลกเวทมนต์ ใช้ได้ 3 ครั้ง

ส่วนผสมของ Dawdle Draught

หมายเหตุ

สูตรคนยา

เขย่า
คนขวา
คนซ้าย
คนซ้าย
หนีบเข้า