Accio

เปล่งเสียง: แอ๊กซิโอ

ผลของเวทมนตร์: ใช้เรียกวัตถุสิ่งของไปหาผู้ร่ายคาถาไม่ว่าของสิ่งนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม ตรงข้ามกับคาถาส่งของ

คำ: accio เป็นภาษาละติน แปลว่า “ข้าเรียก” หรือ “ข้าขอ”