Ebublio

เปล่งเสียง: อีบับลีโอ

ผลของเวทมนตร์: เข้าโจมตีเป้าหมาย ด้วยฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งไม่สามารถเกิดจากพลังทางกายภาพ